§1
Foreningens navn er Gjern Borgerforening.
§2
Foreningen er hjemhørende i 8883 Gjern.
§3
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i kulturel og idrætslig henseende, medvirke til almennyttig oplysning samt styrke foreningslivet i byen.
§4
Foreningen skal så vidt muligt sikre sig et nært samarbejde med øvrige foreninger i Gjern, for derved at styrke fællesskabet og søge fælles interesser til gavn for borgerne i Gjern.
§5
Foreningen er ikke partipolitisk, og kan udelukkende have holdninger der er med til at sikre og udvikle et aktivt lokalmiljø i Gjern.
§6
Adgang til optagelse i foreningen står åben for enhver, der er fyldt 15 år, og som har bopæl i Gjern postdistrikt. Kun undtagelsesvis kan personer udenfor foreningens område optages som medlem. Firmaer kan også optages som medlem.
§7
Ethvert medlem skal betale det til enhver tid gældende og på generalforsamlingen fastsatte medlemskontingent. Medlems- og regnskabsåret går fra 1/1 – 31/12. Opkrævningen af medlemskontingent skal ske umiddelbart efter 1/3 og være afsluttet senest 1/7. Restance udover sidstnævnte tidspunkt medfører automatisk slettelse som medlem.
§8
Foreningen afholder ordinær generalforsamling senest 1/3. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig i alle anliggender, uanset det fremmødte antal, og den er foreningens øverste myndighed.
Indvarsling til generalforsamlingen skal ske senest 14 dage forud, ved bekendtgørelse i enten et lokalt blad, ved brev eller elektronisk post til medlemmerne. Forslag til generalforsamlingen skal udformes skriftligt og være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.
Alle anliggender på generalforsamlingen afgøres ved almindelig stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal foretages, såfremt blot et tilstedeværende medlem kræver det.
Et medlem kan til en generalforsamling medbringe indtil 2 stk. fuldmagter fra medlemmer, som ikke selv er mødt op. Sådanne fuldmagter, der skal godkendes af dirigenten ved mødets start, har fuld gyldighed ved afstemninger.
§9
Bestyrelsen skal bestå af indtil 9 af borgerforeningens medlemmer, der hver især vælges for en 3-årig periode på den ordinære generalforsamling. Der vælges samtidig indtil 3 suppleanter for bestyrelsen. Så vidt muligt så bestyrelsen ikke udskiftes på én gang. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
På generalforsamlingen er der følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning v. formanden
  3. Kassereren fremlægger revideret regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  8. valg af revisorer
  9. valg af revisorsuppleanter
  10. Evt.

§10
Den valgte bestyrelse skal afholde møder mindst en gang i kvartalet og i øvrigt så ofte, som der måtte være anledning til det.
§11
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst 1/3 af de stemmeberettige medlemmer stiller skriftligt krav herom til formanden.
Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med en frist på 14 dage, ved bekendtgørelse i enten et lokalt blad, ved brev eller elektronisk post til medlemmerne.
§12
Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
§13
Såfremt mere end halvdelen af foreningens medlemmer med skriftlig begrundelse kræver ophævelse af foreningen, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.
§14
Ophæves foreningen skal dens midler anvendes til almennyttige formål i Gjern postdistrikt.
§15
Stk 1: Mellem generalforsamlingerne tegnes foreningen af formanden.
Stk 2: Ved økonomiske forpligtigelser tegnes foreningen af formand, kasserer samt mindst yderligere to bestyrelsesmedlemmer.
Stk 3: Indkøb større end 1.000 kr kan kun ske ved forudgående godkendelse af bestyrelsen, undtaget er dog indkøb der sker i forbindelse med et af bestyrelsen godkendt arrangement.


Vedtaget på generalforsamlingen den 2. februar 2016.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i kulturel og idrætslig henseende, medvirke til almennyttig oplysning samt styrke foreningslivet i Gjern.

Foreningen skal så vidt muligt sikre sig et nært samarbejde med øvrige foreninger i Gjern, for derved at styrke fællesskabet og søge fælles interesser til gavn for borgerne i Gjern. Foreningen er ikke partipolitisk, og kan kun have holdninger, der er med til at sikre og udvikle et aktivt lokalmiljø i Gjern.